Politikken

Partiprogram 2019- 2021

ET VESTRE TOTEN FOR ALLE 

Arbeiderbevegelsen har kjempet frem et samfunn som sikrer folket tilgang til kunnskap, velferd og eierskap til landets rike naturressurser. Et velorganisert arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller har vært avgjørende for nordmenns sterke tillit til hverandre og til myndighetene. Det ønsker Vestre Toten Arbeiderparti å bevare. 

Dette partiprogrammet legger vekt på å gripe mulighetene som finnes i vår kommune i vår tid for å bygge vår fremtid. Det gjør vi best i fellesskap. 

To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug

En trygg og god oppvekst for alle barn og unge i Vestre Toten

En trygg og god oppvekst 

Arbeiderpartiet vil at barn og ungdom skal oppleve en trygg oppvekst i Vestre Toten. Barn og unge skal kunne mestre egne liv til glede og nytte for seg selv og fellesskapet. Kunnskap, ferdigheter, sosialt samspill, holdningsskapende og forebyggende tiltak er viktig for å oppnå dette.

Ingen barn i Vestre Toten skal oppleve mobbing eller krenkende atferd. Derfor skal det forebyggende arbeidet blant barn og unge skal ha høy prioritet og starte tidlig. 

Grunnskolen i Vestre Toten skal ha høy kvalitet med fokus på læringsutbytte og sosialt miljø. I tillegg skal barna ha fritid og aktiviteter etter skolen. Derfor vil vi utrede leksefri skole. 

Vi ønsker å sikre at enda flere fullfører videregående skole enn i dag. Da er et tett samarbeid med lærerne og fagmiljøet viktig. 

Vi vil:  

 • Utrede gratis skolefrokost til alle barn
 • Jobbe for økt voksentetthet
 • Utrede leksefri skole i samråd med fagmiljøet
 • Ha gratis leirskole på barneskolen
 •  Sikre trygge skoleveier for alle barn
 • Sikre alle barn og unge mulighet til å delta i kultur- og aktivitetstilbud
 • Fortsette å sikre flere lærlingplasser
 • Jobbe for reduserte priser på kulturtilbud og et regionalt samarbeid om "kulturkort" for ungdom.
En anleggsarbeider står i profil, i bakgrunnen er det geisekraner. Foto: Øivind Haug

Et trygt og anstendig arbeidsliv i Vestre Toten

Et trygt og anstendig arbeidsliv i Vestre Toten 

Vestre Toten Arbeiderparti vil føre en aktiv arbeidsgiverpolitikk, hvor inkludering, medbestemmelse og eierskap til arbeidsplassen står sentralt. For å lykkes med dette vil tett samarbeid med lokale fagforeninger og et aktivt trepartssamarbeid være avgjørende.

Vi skal også fortsette å jobbe for en heltidskultur. Dette er nødvendig både for å sikre trygghet for den enkelte, men også likestillingen i kommunen vår. 

Næringsliv og arbeidsplasser er grunnlaget for verdiskaping og bosetting i kommunen.

Vestre Toten Arbeiderparti vil jobbe for at vi opprettholder posisjonen som landets beste industrikommune. Samtidig er det viktig at næringslivet i kommunen blir mer allsidig. Vi har også en stor primærnæring i kommunen som vi vil styrke og videreutvikle. Vestre Toten har også et stort potensial for turistnæring som vi vil utvikle videre.

Vi vil:

 • Ha heltid som hovedregel 
 • Igangsette et heltidsprosjekt hvor målet er å sikre flest mulig hele, faste stillinger og redusert andel ufrivillig deltid og innleie
 • Øke andel fagarbeidere
 • Beholde kommunale arbeidsplasser og utrede tilbakeføring av tjenester som i dag er satt ut på anbud
 • Beholde og videreutvikle Telemarksmodellen
 • Tilby næringstomter og bidra aktivt til etablering av nye arbeidsplasser
 • - Føre en aktiv landbrukspolitikk med hovedfokus på matsikkerhet, jordvern og økt lønnsomhet
 • Påvirke nasjonal rovdyrpolitikk med utgangspunkt i at Vestre Toten erbeiteprioritert område
 • Opprettholde og jobbe for nye statlige arbeidsplasser, blant annet ved sykehusetpå Reinsvoll
En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Vestre Toten Arbeiderparti vil styrke vår felles helsetjeneste

Vestre Toten Arbeiderparti vil styrke vår felles helsetjeneste 

Vi vil redusere sosiale helseforskjeller. Helsetjenester skal tilbys etter behov og ikke avhenge av personlig økonomi, etnisk bakgrunn eller kjønn. Derfor må vi ha gode offentlige tjenestetilbud.

Andelen eldre i befolkningen øker. Det stiller krav til tjenestetilbudet, men eldre er også en ressurs for samfunnet. Den enkeltes behov for omsorg og helsetilbud skal ivaretas. Samtidig må det legges til rette for at eldre sine ressurser kan ta tas i bruk. 

Psykisk helse er en økende utfordring blant både unge og voksne. Dette vil vi ha stort fokus på. Vi må forebygge psykiske lidelser og rus, og vi må ha gode tilbud om behandling og omsorg. Samtidig vil vi jobbe for nye arenaer hvor eldre og yngre kan møtes.

 • Si nei til konkurranseutsetting av omsorgstjenestene og redusere bruk av kommersielle i barnevernet 
 • Fortsette å øke helsesøstertjenesten
 • Fortsette utbyggingen av omsorgsboliger og renovere Gimle
 • Ta i bruk velferdsteknologi som gir økt trygghet og livskvalitet
 • Jobbe for å etablere lavterskel arbeidstilbud for rus og psykiatri
 • Jobbe for prosjekt med studentboliger samlokalisert med botilbud for eldre, der studentene får subsidiert husleie mot ansvarsoppgaver relatert til beboerne
En grusvei strekker seg inn gjennom skogen. Foto: Øivind Haug

Vi tar klima og miljø på alvor

Vestre Toten tar klima og miljø på alvor 

Vi i Vestre Toten Arbeiderparti mener at klimakrisen er en av nåtidens aller største utfordringer. Vi mener at klimakutt må skje i kommuner og fylker, ikke utelukkende nasjonalt og internasjonalt.

I Vestre Toten kommune har vi alle forutsetningene får å satse på grønne nye løsninger, og mener derfor at vi i felleskap skal gjøre det vi kan for at vår kommune skal være grønn og fremtidsretta.

Vi vil:

 • Utrede et klimabudsjett og klimaregnskap for kommunen
 • Ha egen landbruksplan for Vestre Toten 
 • Jobbe for å fjerne all unødig engangsplast i kommunen
 • Alle nye bygg i regi av Vestre Toten kommune skal bygges etter ambisiøse miljøstandarder
 • Legge til rette for effektive renovasjonsløsninger med økt fokuspå kildesortering
 • Forbedre vannkvalitet og miljø i og langs kalksjøene i kommunen
 • Jobbe for å muliggjøre produksjon av biogass/drivstoff basert på husdyrmøkk,skogsavfall og matavfall. Dette for at oppvarming av hus og driftsbygninger samt drift av landbruksmaskiner kan bytte ut bruken av fossilt drivstoff 
Bilde av et ungt par på café, bildet er tatt fra andre siden av et vindu. Foto: Øivind Haug

Samfunnsutvikling i Vestre Toten

Samfunnsutvikling i Vestre Toten 

Vestre Toten skal være en god kommune å leve livet sitt i. Vi skal også være en attraktiv tilflyttingskommune. Da blir vi flere til å skape og dele i framtida.

Gode lokalsamfunn skaper tilhørighet og trivsel og er grunnlag for folkehelse og frivillig verdiskaping. Vestre Toten Arbeiderparti ønsker positiv utvikling med bosetting og arbeidsplasser i alle deler av kommunen. Vi vil ha gode sentrum på Raufoss, Reinsvoll, Bøverbru og Eina med levende bygder rundt. Arbeiderpartiet vil jobbe for inkluderende lokalsamfunn, med mange møteplasser mellom mennesker der alle kan delta

Vi vil:

 • Utvikle områdeplaner for hvert tettsted i kommunen med fokus både påboligområder og næringsutvikling.
 • Føre en sosial boligpolitikk med tiltak for at unge skal kunne etablere seg påboligmarkedet og flest mulig skal kunne eie egen bolig.
 • Jobbe for gang og sykkelvei Kolbu – Reinsvoll med lys langs fylkesvei 246
 • Jobbe for bedre kollektivtilbud i hele kommunen med flere bussforbindelser ogstyrking av Gjøvikbanen
 • Oppnå fiberdekning i hele kommunen
 • Videreutvikle Raufoss som kommunesenter, med sentrumsutvikling, bystatus ogredusert tungtrafikk gjennom sentrum